Tuesday, December 19, 2006

Falun Gong's Sujiatun Propaganda Is Dead:

http://news.google.com/news?q=sujiatun